Barcelona, 06 de juliol de 2023.-

COCEMFE Catalunya i COCEMFE nacional han presentat les seves ‘Propostes electorals 2023’ a través d’un document que inclou 35 mesures necessàries per promoure la plena inclusió i la participació activa en la societat de les persones amb discapacitat física i orgànica, posant-lo també a disposició dels diferents partits polítics que es presenten a les eleccions generals del proper 23 de juliol.

“COCEMFE i el nostre Moviment Associatiu proposem la incorporació de l’enfocament de drets i considerar la discapacitat com a vector transversal d’atenció preferent en totes les línies d’acció política del Govern”, ha assenyalat el president de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga, qui destaca la importància de “contemplar en les línies d’acció política els diferents factors de discriminació inter-seccional als quals ens enfrontem les persones amb discapacitat física i orgànica per a garantir els nostres drets i benestar”.

El document inclou una sèrie de consideracions generals per a incorporar de manera transversal i permanent en les polítiques públiques, així com cinc grans eixos de propostes: Rendes i ocupació; Educació; Accessibilitat; Autonomia personal, vida independent i atenció a les situacions de dependència i Salut i espai sociosanitari.

Entre les mesures recollides en el document es troben l’aprovació d’una nova Llei d’Inclusió Laboral que estableixi les bases i orient i reforci les polítiques actives d’ocupació per a persones amb discapacitat, a més de la modificació de la legislació bàsica d’accés a l’ocupació pública per a elevar el contingent de reserva per a totes les Administracions Públiques del 7% vigent al 10%.

D’altra banda, també es proposen plans integrals d’atenció precoç educativa coordinats amb els sectors sanitari, educatiu i social, plans integrals d’impuls de l’educació inclusiva, programes d’acceleració de l’accessibilitat en els centres educatius i serveis d’adaptació de llocs escolars i de proporció dels productes de suport.

L’accessibilitat és un altre dels punts clau del document en el qual COCEMFE proposa reformar la Llei de Propietat Horitzontal perquè els costos de les actuacions d’accessibilitat en elements comuns de comunitats veïnals on visquin persones amb discapacitat o majors de 70 anys siguin assumits en la seva integritat per les pròpies comunitats, habilitant ajudes públiques suficients per a fer suportable l’esforç econòmic. A més, advoca per crear per llei el Fons Estatal per a l’Accessibilitat Universal, nodrit de l’1% del que els Pressupostos Generals de l’Estat destinin anualment a inversions en obres públiques i infraestructures i noves tecnologies i societat de la informació.

COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE nacional demanen als partits polítics avançar en un sistema d’atenció a la dependència més coordinat, innovador i amb una dotació de recursos suficient que possibiliti l’impuls d’un model basat en l’autonomia personal i en la igualtat d’oportunitats, de manera que s’estengui la prestació d’assistència personal i s’ampliï la cartera de serveis, fomentant els serveis de promoció a l’autonomia personal, innovant i flexibilitzant les seves tipologies.

“Proposem l’eliminació progressiva del copagament dels serveis i prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència”, ha argumentat Queiruga, que defensa també “continuar impulsant l’Estratègia Estatal de Desinstitucionalització amb un pla de xoc d’habitatge públic social, accessible i d’emergència”.

En termes de salut, el document recull la creació d’unitats especialitzades d’atenció i protocols específics d’intervenció en discapacitat, que contempli la coordinació dels equips multidisciplinaris per a una atenció integral de la persona i continuar amb l’aprofundiment i extensió de la renovació i actualització profunda i exhaustiva del Catàleg Ortoprotètic del sistema Nacional de Salut.

Finalment, reivindica la importància de desenvolupar noves estratègies d’abordatge de la cronicitat amb un desplegament operatiu alineades amb l’Estratègia per a l’Abordatge de la Cronicitat en el Sistema Nacional de Salut, a més de garantir el finançament públic de productes sanitaris i l’accés universal a serveis accessibles de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, especialment per a les dones i nenes amb discapacitat.

Sense categoriaCOCEMFE Catalunya proposa 35 mesures als partits polítics de cara a les Eleccions del 23-J