Publicades les beques 2023-2024, amb novetats per a estudiants amb discapacitat

Publicades les beques 2023-2024, amb novetats per a estudiants amb discapacitat

El Reial Decret 117/2023, de 21 de febrer, estableix els llindars de renda i patrimoni familiar, les quanties de les beques i ajuts per al curs 2023-2024, i modifica parcialment el Reial Decret 1721/2007, pel que fa al règim de les beques i ajuts personalitzats.

Els aspectes més destacats del Reial Decret són els següents:

Es fixen els llindars de renda i patrimoni familiar per al curs 2023-2024, que serveixen per determinar qui pot ser beneficiari de les beques i ajuts. Es mantenen els mateixos valors que l’any anterior.

Les quanties de les beques i ajuts per al curs 2023-2024 també es determinen en aquesta normativa. Es mantenen les mateixes quanties que l’any anterior per a la majoria de les beques i ajuts, amb algunes petites modificacions en algunes categories.

Es modifica parcialment el Reial Decret 1721/2007, pel que fa a l’obligació que tenen els estudiants beneficiaris de les beques i ajuts de mantenir una determinada mitjana acadèmica per a poder renovar-les. Així doncs, aquesta normativa estableix les condicions per a accedir a les beques i ajuts per al curs 2023-2024 i fixa les quanties que rebran els estudiants beneficiaris.

S’estableix una nova categoria de beca per a estudiants amb discapacitat, que inclou una ajuda addicional per a despeses relacionades amb la discapacitat o amb especial vulnerabilitat. Aquesta nova categoria s’anomena “Beca Plus” i té l’objectiu de garantir que les persones amb discapacitat tinguin les mateixes oportunitats per accedir a l’educació superior que la resta d’estudiants.

La “Beca Plus” inclou una ajuda addicional que es destina a cobrir les despeses derivades de la discapacitat de l’estudiant, com ara l’adaptació de materials didàctics o la contractació d’assistents personals. Aquesta ajuda s’afegirà a les quanties de les beques que ja es concedien a aquest col·lectiu en les categories de beques per a estudiants amb necessitats educatives especials.

D’altra banda, el Reial Decret també manté les quanties de les beques i ajuts per a les persones amb especial vulnerabilitat, com ara les beques per a estudiants de famílies nombroses o monoparentals, les beques per a estudiants que hagin estat en situació d’acolliment o les beques per a estudiants que hagin patit violència de gènere. En aquest cas, les quanties són les mateixes que les de l’any anterior.

Etiqueta: ajudes a l’estudi