PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ

Portal de discapacitat

La discapacitat es defineix com la situació que resulta de la interacció entre les persones amb deficiència previsiblement permanents i qualsevol tipus de barreres que limitin o impedeixin la seva participació plena i efectiva a la societat, en igualtat de condicions amb els altres.

Discapacitat física

La discapacitat física fa referència a la disminució o absència de funcions motores o físiques, que repercuteix, en el desenvolupament o en la manera de dur a terme determinades activitats en una societat que presenta severes limitacions i barreres. Per això, les persones amb discapacitat física troben dificultats en la realització de moviments o en la manipulació d’objectes i els pot afectar altres àrees com el llenguatge.

Discapacitat orgànica

La discapacitat orgànica és aquella produïda per la pèrdua de funcionalitat d’alguns sistemes corporals, que solen relacionar-se amb els òrgans interns o processos fisiològics, ja siguin de manera congènita o adquirida. És el cas de malalties renals (ronyó), hepàtiques (fetge) cardiopaties (cor), fibrosi quística (pulmons), malaltia de Crohn i malalties metabòliques (aparell digestiu); Limfedema (sistema limfàtic), hemofília (coagulació de la sang), lupus (sistema immune); i cefalees, migranyes, Alzheimer, parkinson, trastorns del somni, fibromiàlgia o síndrome de fatiga crònica (sistema nerviós central).

A la invisibilitat, la incomprensió familiar, social i laboral i la falta de reconeixement oficial per part de l’Administració se sumen problemàtiques diferents en cadascuna d’elles que suposen importants obstacles en la vida diària i influeixen en la qualitat de vida.

Reconeixement i revisió del grau de discapacitat

El reconeixement de discapacitat és el document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat. Aquest document facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objecte compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva a la societat de les persones que els presenten.

Les persones que tinguen reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa o que tinguen reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d’incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideren afectades per una discapacitat en grau igual al 33% amb caràcter general; el document que acredita aquesta circumstància és la resolució de l’INSS o de les classes passives i, per tant, no caldrà sol·licitar el reconeixement de discapacitat. En cas de considerar que la discapacitat pot ser superior a aquest grau, s’ha de fer la sol·licitud de reconeixement normalitzada.

A qui va dirigida

A les persones que presenten malalties congènites o adquirides que originen deficiències de caràcter previsiblement permanent i comporten restricció o absència en la capacitat per fer les activitats de la vida diària, en la forma o dins del marge que es considera normal.

Aquestes malalties han d’estar diagnosticades prèviament pels organismes competents i documentades.

Targeta acreditativa de la discapacitat

La Targeta acreditativa de la discapacitat permet acreditar de manera àgil i pràctica davant terceres persones, el grau de discapacitat, a fi de facilitar l’accés als recursos i serveis vinculats al fet que es tinguin dret a Catalunya. És un document públic, personal i intransferible, que cal acompanyar amb el DNI o NIE. La targeta és vàlida per a tot el territori de Catalunya.

Per a sol·licitar l’alta, duplicat o renovar la targeta per Internet és necessari de

disposar de certificat digital vàlid.

A qui va dirigida

A aquelles persones que ja tinguin reconegut un grau de discapacitat a Catalunya igual o superior al 33%, o que hagin traslladat el seu expedient ja sigui amb caràcter permanent o provisional. Cal tenir residència habitual a Catalunya.

Discapacitat física / discapacitat orgànica